Przejdź do treści

Standardy ochrony małoletnich w Niepublicznym Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska – Wersja skrócona

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)
 • Art. 22c: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wobec małoletnich.
 • Art. 22b: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do szkoleń personelu dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością seksualną wobec dzieci.
 • Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)
 • Art. 7 pkt 6: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do przestrzegania zmian w Kodeksie rodzinny i opiekuńczy, szczególnie dotyczących ochrony praw dziecka oraz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska wychowawczego.

Standardy ochrony małoletnich:

 1. Bezpieczne relacje między małoletnim a personelem:
 • Zakazane są wszelkie formy zachowań niedozwolonych wobec małoletnich, włączając w to przemoc, molestowanie i dyskryminację.
 • Personel zobowiązuje się do budowania zaufania, szanowania prywatności i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci.
 • Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego:
 • Personel jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich organów i podjęcia działań mających na celu ochronę dziecka.
 • Wdrożono procedury umożliwiające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych.
 • Składanie zawiadomień o przestępstwach na szkodę małoletniego:
 • Osoby i procedury odpowiedzialne za zawiadamianie organów, sądu opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” są jednoznacznie określone.
 • Przegląd i aktualizacja standardów:
 • Co najmniej raz na dwa lata przeprowadza się ocenę standardów w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.
 • Przygotowanie personelu do stosowania standardów:
 • Osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu posiada odpowiednie kompetencje.
 • Proces przygotowania personelu jest dokumentowany, a personel regularnie uczestniczy w szkoleniach.
 • Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom i małoletnim:
 • Standardy są udostępniane na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszane w widocznym miejscu w wersji pełnej i skróconej, dostosowanej dla małoletnich.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu:
 • Określone są osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia małoletnim w sytuacjach trudnych.
 • Dokumentowanie i przechowywanie incydentów:
 • Incydenty związane z bezpieczeństwem małoletnich są dokładnie dokumentowane, a procedury przechowywania informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Dodatkowe zagadnienia w standardach:
 • Bezpieczne relacje między małoletnimi.
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 • Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.
 • Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 1. Uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Standardy uwzględniają sytuację dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Procedury i zasady są dostosowane do zrozumienia przez osoby małoletnie.
 1. Ocena standardów co najmniej raz na dwa lata:
 • Przeprowadzanie oceny standardów co najmniej raz na dwa lata w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.
 1. Dostępność standardów dla społeczności:
 • Standardy są udostępniane na stronie internetowej przedszkola w pełnej i skróconej wersji, również dostosowanej dla małoletnich.
 • Wersje skrócone są wywieszane w widocznych miejscach w placówce.

Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do surowego przestrzegania tych standardów, mających na celu zapewnienie maksymalnej ochrony małoletnich i stworzenia bezpiecznego środowiska wychowawczego.