Przejdź do treści

MALUCH+

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029. Uruchomienie dodatkowych 30 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym. W ramach dofinansowania:

 • wykopanie placu zabaw;
 • wyposażenie nowopowstałych sal żłobkowych;
 • dostosowanie podjazdu i toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
  zakup pomocy dydaktycznych do żłobka;
 • montaż monitoringu;
 • doposażenie cateringowe kuchni i zaplecza socjalnego.

Projekt skierowany jest do rodziców dzieci od 20-tego tygodnia do 3-go roku życia. Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie,

Cel projektu: utworzenie 30 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

 • Wartość zadania: 372 300 zł
 • Wartość dofinansowania z FERS: 372 300.

Maluch plus  informacja dla rodziców.

Cel projektu:  obniżenie opłat za czesne w żłobku dla 30 utworzonych miejsc w ramach programu Maluch + o 836 zł miesięcznie przez okres od 1 marca 2024r do 28 lutego 2027roku.

Wartość zadania środki finansowe z programu FERS z następujących źródeł:

 1. Środki europejskie rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, par. 2007 w kwocie 745 056,58 zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć 58/100), co stanowi 82,52% dofinansowania,
 2. Środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, par. 2009 w kwocie 157 823,42 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 42/100), co stanowi 17,48% dofinansowania,