Przejdź do treści

Standardy ochrony małoletnich w niepublicznym Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska – Wersja pełna

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)
 • Art. 22c: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wobec małoletnich.
 • Art. 22b: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do szkoleń personelu dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością seksualną wobec dzieci. Na spotkaniach personelu osoba szkolą to Dyrektorka Przedszkola Karolina Gurba – Berowska i Psycholog Aleksandra Bożek oraz zastępczyni dyrektorki Katrzyna Tokarz
 • Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)
 • Art. 7 pkt 6: Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do przestrzegania zmian w Kodeksie rodzinny i opiekuńczy, szczególnie dotyczących ochrony praw dziecka oraz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska wychowawczego.

Standardy ochrony małoletnich:

 • Bezpieczne relacje między małoletnim a personelem:
 1. Zakazane są wszelkie formy zachowań niedozwolonych wobec małoletnich, włączając w to przemoc, molestowanie i dyskryminację.
 • Personel zobowiązuje się do budowania zaufania, szanowania prywatności i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci.
 • Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego:
 1. Personel jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich organów podjęcia działań mających na celu ochronę dziecka, w pierwszej kolejności zawiadamia dyrektorkę przedszkola i żłobka , która zawiadamia policję. Jeśli Dyrektor nie odpowiada, pracownik zawiadamia policję,
 • Wdrożono procedury umożliwiające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych.
 • Składanie zawiadomień o przestępstwach na szkodę małoletniego:

Osoby i procedury odpowiedzialne za zawiadamianie organów, sądu opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” w Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska:

Osoba odpowiedzialna za zawiadamianie organów:

Imię i nazwisko: Karolina Gurba – Berowska , Adrianna Para

Stanowisko: Dyrektor ; pedagog specjalny

Kontakt: 504163244

Zadania:

Natychmiastowe zawiadamianie odpowiednich organów w przypadku podejrzenia przestępstwa na szkodę małoletniego.

Zapewnienie kompletności i zgodności przekazywanych informacji.

Osoba odpowiedzialna za zawiadamianie sądu opiekuńczego:

Imię i nazwisko: Karolina Gurba – Berowska Adranna Para

Stanowisko: Dyrektor , Pedagog specjalny

Kontakt: 504163244

Zadania:

Natychmiastowe zawiadamianie sądu opiekuńczego w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego.

Współpraca z organami ścigania i sądem w celu skutecznego ścigania sprawcy.

Osoba odpowiedzialna za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”:

Imię i nazwisko: Karolina Gurba – Berowska , Adrianna Para

Stanowisko: Dyrektor , Pedagog specjalny

Kontakt: 504163244

Zadania:

Podejmowanie kroków niezbędnych do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” w sytuacjach dotyczących przestępstw na szkodę małoletnich.

Koordynacja działań związanych z procesem zgłaszania i reagowania na przypadki przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Procedury zawiadamiania:

I Procedury zgłaszania sytuacji związanych z krzywdzeniem małoletnich w Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska:

 1. Rozpoznanie sytuacji:
 • Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do świadomego obserwowania i rozpoznawania wszelkich sygnałów, które mogą wskazywać na możliwe krzywdzenie małoletniego.
 • Sytuacje te obejmują zarówno oznaki fizyczne, jak i behawioralne, które mogą sugerować, że dziecko doświadcza przemocy czy krzywdzenia.
 • 2.       Natychmiastowe działanie:
 • W przypadku rozpoznania sytuacji, pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego działania w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa małoletniego.
 • Jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia dziecka, personel podejmuje natychmiastowe kroki, w tym wezwanie pomocy medycznej lub interwencji policyjnej.
 • Zgłaszanie przełożonemu:
 • Pracownik, który rozpoznał sytuację krzywdzenia małoletniego, niezwłocznie zgłasza ją swojemu przełożonemu.
 • Przełożony zobowiązuje się do dokładnego zdokumentowania zgłoszenia, zawierającego wszystkie dostępne informacje.
 • Konsultacja z zespołem interwencyjnym:
 • W przypadku wątpliwości lub potrzeby potwierdzenia sytuacji, przełożony może skonsultować się z zespołem interwencyjnym przedszkola, w skład którego wchodzą specjaliści ds. ochrony dzieci.
 • Zawiadomienie organów:
 • Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie krzywdzenia małoletniego, przełożony niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organy ścigania.
 • Zawiadomienie zawiera wszystkie istotne informacje i jest dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Współpraca z sądem opiekuńczym:
 • Przedszkole współpracuje z sądem opiekuńczym w celu skutecznego działania na rzecz dobra dziecka.
 • Współpraca obejmuje dostarczanie wszelkich informacji i dokumentacji wymaganej przez sąd opiekuńczy.
 • Wsparcie dla małoletniego:
 • W przypadku ujawnienia sytuacji krzywdzenia, przedszkole zapewnia natychmiastowe wsparcie psychologiczne dla małoletniego.
 • Pracownicy przedszkola pracują wspólnie z odpowiednimi specjalistami, aby dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Dokumentacja:
 • Cały proces zgłaszania, interwencji i wsparcia jest starannie dokumentowany w celu zachowania pełnej przejrzystości.
 • Wszelkie zgłoszenia, decyzje i działania podejmowane w związku z sytuacją krzywdzenia są archiwizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Szkolenia i monitorowanie:
 • Personel przedszkola regularnie uczestniczy w szkoleniach dotyczących rozpoznawania i reagowania na sytuacje krzywdzenia małoletnich.
 • Procedury są regularnie monitorowane i aktualizowane, aby spełniać obowiązujące standardy i przepisy.

Zawiadamianie sądu opiekuńczego:

Procedury zgłaszania sytuacji związanych z krzywdzeniem małoletnich są jasno sprecyzowane.

Określone są terminy i kroki konieczne do podjęcia w celu zawiadomienia sądu opiekuńczego.

Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”:

II Procedura „Niebieskiej Karty” w Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska:

Rozpoznanie sytuacji:

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępstwa na szkodę małoletniego, zwłaszcza w kontekście przestępstw seksualnych.

Każdy pracownik przedszkola, który uzyska informacje sugerujące możliwość przestępstwa, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przełożonemu.

Zgłoszenie przełożonemu:

Pracownik, który uzyskał informacje o możliwym przestępstwie, zgłasza je natychmiast swojemu przełożonemu.

Przełożony jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji dotyczącej wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Konsultacja z zespołem interwencyjnym:

W przypadku wątpliwości co do konieczności wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”, przełożony może skonsultować się z zespołem interwencyjnym przedszkola.

Konsultacja ma na celu podjęcie najlepszej decyzji zgodnie z dobrostanem małoletniego.

Podjęcie decyzji o wszczęciu procedury:

Na podstawie zgromadzonych informacji i konsultacji, przełożony podejmuje decyzję o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty”.

W przypadku decyzji o wszczęciu procedury, informuje o tym odpowiednie organy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawiadomienie organów ścigania:

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje niezwłoczne zawiadomienie odpowiednich organów ścigania o możliwym przestępstwie na szkodę małoletniego.

Zawiadomienie zawiera wszelkie dostępne informacje, które mogą być pomocne w prowadzeniu dochodzenia.

Współpraca z organami ścigania:

Przedszkole współpracuje w pełni z organami ścigania, dostarczając wszelkie informacje i dokumentację wymaganą w związku z procedurą „Niebieskiej Karty”.

Współpraca obejmuje również udostępnienie personelu na ewentualne zeznania i pomoc w prowadzeniu dochodzenia.

Wsparcie dla małoletniego i jego rodziny:

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” nie tylko ma na celu ściganie sprawcy, ale także zapewnienie wsparcia psychologicznego dla małoletniego i jego rodziny.

Przedszkole angażuje specjalistów ds. ochrony dzieci i psychologów, aby zapewnić odpowiednie wsparcie.

Dokumentacja i monitorowanie:

Wszystkie kroki procedury „Niebieskiej Karty” są starannie dokumentowane, a dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Procedura jest regularnie monitorowana, a jej skuteczność jest oceniana podczas corocznej oceny standardów ochrony małoletnich.

Procedura „Niebieskiej Karty” jest aktywnie wdrażana w celu skutecznego reagowania na przypadki przestępstw na szkodę małoletnich i zapewnienia ochrony najważniejszych interesów dzieci.

 • Przegląd i aktualizacja standardów:
 1. Co najmniej raz na dwa lata przeprowadza się ocenę standardów w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.
 • Przygotowanie personelu do stosowania standardów:
 1. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu posiada odpowiednie kompetencje.
 • Proces przygotowania personelu jest dokumentowany, a personel regularnie uczestniczy w szkoleniach.
 • Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom i małoletnim:
 1. Standardy są udostępniane na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszane w widocznym miejscu w wersji pełnej i skróconej, dostosowanej dla małoletnich.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu:
 1. Określone są osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia małoletnim w sytuacjach trudnych.
 1. Dokumentowanie i przechowywanie incydentów:
 1. Incydenty związane z bezpieczeństwem małoletnich są dokładnie dokumentowane, a procedury przechowywania informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 1. Dodatkowe zagadnienia w standardach:
 1. Bezpieczne relacje między małoletnimi.
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 • c)       Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.
 • Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 1. Uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Uwzględnienie sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami w Procedurze w Przedszkolu MISIEK Karolina Gurba-Berowska:

 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie procedury uczestniczą w szkoleniach z zakresu

wrażliwości na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.

 • Szkolenia obejmują zrozumienie różnych rodzajów niepełnosprawności, komunikację dostosowaną do potrzeb dzieci, oraz identyfikację ewentualnych barier w procesie interwencji.

Personalizacja Procedur:

Procedura „Niebieskiej Karty” jest elastyczna i dostosowywana do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Obejmuje ona środki umożliwiające skuteczną komunikację z dziećmi, uwzględniając różne formy komunikacji, w tym np. komunikatory alternatywne.

Dostępność Obszarów i Zasobów:

Przedszkole zapewnia dostępność wszystkich obszarów i zasobów potrzebnych do przeprowadzenia procedury dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zasoby, takie jak materiały informacyjne czy formularze, są dostosowane do różnych potrzeb sensorycznych i komunikacyjnych dzieci.

Współpraca z Rodzicami lub Opiekunami:

W procedurach uwzględnia się potrzebę dostosowania informacji dla rodziców lub opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Komunikacja odbywa się w sposób dostępny i zrozumiały dla wszystkich rodziców, a w razie potrzeby korzysta się z tłumaczy lub wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zrozumienie Działań Behawioralnych:

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie procedury są szkolone w zrozumieniu potencjalnych działań behawioralnych dzieci z niepełnosprawnościami, które mogą wynikać z sytuacji krzywdzenia.

Specjaliści ds. ochrony dzieci współpracują z zespołem interwencyjnym, aby dostosować podejście do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Dostęp do Pomocy Psychologicznej:

Dzieci z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami procedur mają zapewniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego.

Współpracuje się z psychologami specjalizującymi się w obszarze dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami:

Procedura uwzględnia potrzebę dodatkowego wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zarówno podczas procedury, jak i po jej zakończeniu.

Rodzicom oferuje się dostęp do zasobów i informacji specjalnie dostosowanych do ich sytuacji.

Regularne Szkolenia i Aktualizacje:

Osoby odpowiedzialne za procedury są regularnie szkolone w obszarze specjalnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Procedury są regularnie aktualizowane w oparciu o nowe badania, doświadczenia i zalecenia dotyczące interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci z niepełnosprawnościami.

Wdrażając procedury , Przedszkole MISIEK Karolina Gurba-Berowska podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby uwzględniać specjalne potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan

 1. Ocena standardów co najmniej raz na dwa lata:

Przeprowadzanie oceny standardów co najmniej raz na dwa lata w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.

 1. Dostępność standardów dla społeczności:

Standardy są udostępniane na stronie internetowej przedszkola w pełnej i skróconej wersji, również dostosowanej dla małoletnich.

Wersje skrócone są wywieszane w widocznych miejscach w placówce.

Przedszkole MISIEK zobowiązuje się do surowego przestrzegania tych standardów, mających na celu zapewnienie maksymalnej ochrony małoletnich i stworzenia bezpiecznego środowiska wychowawczego.