Przejdź do treści

Informacja dla Rodziców

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIEK Karolina Gurba-Berowska będzie realizować zajęcia edukacyjne z Dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkich z Państwa, którzy nie przekazali nam adresów e-mail, prosimy o ich przesłanie w formie wiadomości SMS na nr placówki, dostępny na naszej stronie internetowej.

Od dnia 29.03.2021r. do 9.04.2021r. Zajęcia oraz filmiki będą udostępniane również na naszym profilu fb. Zachęcamy do wspólnej zabawy Rodziców i Dzieci. W przypadku wystąpienia trudności prosimy o kontakt.

Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nasze Przedszkole, będzie pełniło opiekę nad Dziećmi na wniosek :

 1. Rodziców Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Rodziców Dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.