Przejdź do treści

Formularz zgłoszeniowy do Przedszkola

  Formularz zgłoszeniowy do Przedszkola "Misiek" możesz przesłać na dwa sposoby:

  1. Pobrać plik ze strony Formularz Zgłoszeniowy wypełnić go i odesłać pocztą, bądź
  2. Skorzystać z pól zamieszczonych poniżej i odesłać go e-mailem poprzez wciśnięcie przycisku "Wyślij" (Do pól formularza można wpisać dowolną ilość znaków )

  DANE DZIECKA
  Dane osobowe dziecka:
  Imię dziecka:
  Drugie imię dziecka:
  Nazwisko:
  PESEL:
  Data urodzenia:
  Miejsce urodzenia:
  Adres zameldowania:
  Ulica, numer domu i numer lokalu:
  Kod pocztowy i Miejscowość:
  Adres zamieszkania:
  Ulica, numer domu i numer lokalu:
  Kod pocztowy i Miejscowość:
  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
  Matka dziecka:
  Imię matki:
  Nazwisko:
  Telefon:
  E-mail kontaktowy:
  Ojciec dziecka:
  Imię ojca:
  Nazwisko:
  Telefon:
  E-mail kontaktowy:
  Inny opiekun dziecka:
  Osoba upoważniona do odbioru dziecka:
  DANE ZDROWOTNE
  Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada:
  Alergie pokarmowe, produkty:
  PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY
  Od kiedy dziecko będzie uczęszczało (miesiąc, rok)?

  Rodzice zobowiązują się do :

  • podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
  • podawania telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola,
  • przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
  • regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie,
  • powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka,
  • przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą - pełnoletnią,
  • zgłoszoną dyrektorowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie z punktem statutu przedszkola),
  • uczestniczenia w zebraniach rodziców.

  Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
  Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  Akceptuje powyższe postanowienia